@media (max-width: 1150px) { #top-menu { display: none; } #et_mobile_nav_menu { display: block; } }

St. Antonius-, St. Sebastianus- en H. Sacramentsgilde Beugen

Voor alle infomatie bezoek de pagina https://www.gildebeugen.nl/

Drie Gilden
Omstreeks 1500-1520 waren er in Beugen drie Gilden: Een Sint Antonius-, Sint Sebastianus- en Heilig Sacramentsgilde. Hiervan is nog een schild in het bezit van het Gilde in de vorm van een zilveren hart waarop de drie Gilden zijn afgebeeld, voorstellende Sint Antonius met het varken, Sint Sebastianus als martelaar met pijlen doorboord en het Heilig Sacrament in de vorm van een monstrans. Aan dit zilveren hart (afbeelding rechts) is een zilveren schildje bevestigd uit het jaar 1714. Zilveren hart met schild uit 1714 Hierop is een ploeg met daarop een vogeltje afgebeeld.
De ploeg met de vogel is nog steeds het Wapen van Beugen.
Dat er omstreeks 1500 deze Gilden waren, blijkt uit de kerkarchieven waar in de jaren 1500-1520 melding wordt gemaakt van vijf altaren in de kerk, waaronder een St. Antonius- en St. Sebastianus-altaar.

Gildeboeken
Het Gilde is in het bezit van twee oude Gildenboeken. Een boek uit de periode 1707-1889, bevattende de pachtinkomsten, ledenregister, de toestand van het zilver, enz.
In het tweede boek is het reglement van 1821 opgenomen.
Het boek bevattende de periode 1758 tot 1889 is geheel van perkament gemaakt. Door de ouderdom is het niet mogelijk om alles te lezen, maar het geeft toch een goed beeld van de situatie in die periode. In 1978 zijn deze boeken gerestaureerd.
Omstreeks 1890 is het Gilde slapende geworden.

Heroprichting
Op 13 december 1933 is het Gilde heropgericht, vooral door toedoen van kringsecretaris Gradje van Boekholt uit Boxmeer. Deze heroprichting viel samen met de oprichting van de Kring van Schuttersgilden “Land van Cuijk”.
Bij de heroprichting kreeg het Gilde de naam Sint Antonius-, Sint Sebastianus- en Heilig Sacramentsgilde.
Het eerste bestuur bestond uit: Th. Bonants (Eerste Deken), M. Geurts (Tweede Deken), J. Graat (Derde Deken), H. Boumans (Gildenmeester), H. v. Kempen (Kapitein), J. Thoonen (Vaandrig) en J. Cornelissen (Mzn.) (Sergeant). Van deze heroprichters is nu niemand meer in leven.

Vanaf de heroprichting is er elk jaar om koning geschoten, met uitzondering van de oorlogsjaren 1943 – 1946.

In 1963 waren de Gildebroeders van mening dat de in 1933 gekozen naam veel te omslachtig was en daarom werd toen de naam gewijzigd in de Drie Verenigde Gilden. Omdat deze naam de buitenstaander weinig zegt, heeft het Gilde inmiddels de oude naam weer aangenomen.

In 1969 gelukte Theo Bonants zich tot keizer te schieten. Dit was sinds 1852 niet meer voorgekomen. In de periode vanaf 1933 tot heden is het Gilde zeer actief geweest, wat blijkt uit het aantal gewonnen zilveren schilden op de Gildendagen en het aantal gewonnen bekers door de schietsport.
St. Sebastianus wordt meegedragen in de optocht
Met het organiseren van Gildendagen zijn ook wij niet achtergebleven, wat blijkt uit de organisatie hiervan in de jaren 1939 – 1966 – 1974 – 1984 – 1995 en 1958 van een Landjuweel en de recentelijkste Gildendag van 2003. Voor 2014 hebben wij ook weer een Gildendag gepland, dit i.v.m. met ons 300-jarig bestaan dat jaar.

Vanaf midden jaren zeventig tot en met heden worden er twee maal per jaar rommelmarkten gehouden, vanaf begin jaren tachtig worden daarbij nog tien maal per jaar kienavonden gehouden.

Schilden
In de laatste tientallen jaren kent het Gilde een periode van grote bloei. Op de diverse Gildedagen komt het steeds uitstekend voor de dag en dat komt ook tot uitdrukking in de talrijke gewonnen zilverprijzen. Het Gilde bezit op dit moment zo’n 250 zilveren schilden, gewonnen in de optocht, bij het trommen, het vendelen en bij het kruisboog- en geweerschieten. Veel van deze schilden zijn op draagmantels (nu al 8 stuks) gespeld en worden in de Gildeoptochten meegedragen.

De Gildetrom Gildetrom
De trots van het Gilde is verder de uit de 18e eeuw stammende Gildetrom.
Bij nader onderzoek is komen vast te staan dat deze Gildetrom afkomstig is uit Schotland en wel van de familie Mackay. Van deze familie zijn nog enkele afstammelingen woonachtig in Nederland en wel in Ophemert, waar ze nog een kasteel bezitten en in Wassenaar waar ook nog een Baron Mackay woonachtig is.
Op de Gildetrom staat de wapenspreuk manu forti. Vrij vertaald betekent dit “man met sterke arm”. Indien men de wapenspreuk zou moeten lezen als manui forte zou de vertaling worden “voor een sterke hand”.
Huidige toestand
Het St. Antonius-, St. Sebastianus- en H. Sacramentsgilde is gevestigd in café/zaal ‘t Posthuis te Beugen. Het oprichtingsjaar is onbekend maar ligt mogelijk in het begin van de 16e eeuw.

In 2006 is het huidig aantal Gildebroeders en -zusters 83 leden, waaronder 8 65+, 20 dames- en 11 jeugdleden.

Van het kostuum, dat in 2009 vernieuwd is, zijn de kleuren en de vorm gebaseerd op de patroonheiligen. De kleuren van het kostuum zijn groen van Sint Antonius, rood van Sint Sebastianus en wit van het Heilig Sacrament.